Bienvenue
Yosuke Watanuki
12 Avril 1998
75 kg.
1.8 m.